TỪ VỰNG VỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TIẾNG ANH

Trong chương này bản thân sẽ trình diễn cách đọc với viết tư phép toán cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA tìm hiểu Cộng trừ nhân chia tiếng Anhcác phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!

Cách cộng trừ nhân chia bởi tiếng anh nhanh nhất

Các phép tính trong giờ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, giảm đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong giờ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ đồng hồ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Từ Vựng Về Các Phép Tính Trong Tiếng Anh

Với phép cộng:

Để biểu diễn cho dấu cùng (+), bạn cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đó là các giải pháp nói không giống nhau cho việc 7 + 4 = 11:

– Seven and four is eleven. – Seven và four’s eleven. – Seven & four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn ngữ Toán học).

*
Phép cộng (Addition) trong giờ Anh

Phép trừ trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép trừ trong giờ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn biểu diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta có thể sử dụng giới từ bỏ from với bí quyết nói ngược lại. Để màn trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các phương pháp nói khác biệt cho việc 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm:

Với phép nhân:

Để màn trình diễn cho dấu nhân (x), chúng ta có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói nhị số nhân liên tục nhau, trong các số ấy số nhân vật dụng hai màn trình diễn ở dạng số nhiều. Để trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói không giống nhau cho bài toán 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học)

Phép phân chia trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong giờ đồng hồ Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn biểu diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói trái lại như vào phép trừ. Để biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đó là các biện pháp nói khác nhau cho bài bác toán trăng tròn ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu việc có những số hạng hoặc tác dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tìm hiểu thêm cách đọc viết những số trong những chương trước.

Ví dụ vấn đề với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Các dấu cùng trừ nhân phân chia trong giờ đồng hồ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các dấu khác trong giờ đồng hồ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhì chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cộng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ tuổi hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36