CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG JAVA

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive): những kiểu tài liệu nguyên thủy bao hàm boolean, char, byte, short, int, long, float với double.

Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu trong java

Các kiểu tài liệu không nguyên thủy (Non-Primitive): những kiểu tài liệu không nguyên thủy bao gồm Class, Interface cùng Array.

8 Kiểu dữ liệu nguyên thủy của Java

Trong ngôn ngữ Java, những kiểu dữ liệu nguyên thủy là các khối kiến thiết của thao tác làm việc dữ liệu. Đây là phần lớn kiểu dữ liệu cơ bản nhất có sẵn trong ngữ điệu Java.

Java là một trong ngôn ngữ xây dựng được gõ tĩnh (statically-typed). Nó có nghĩa là, tất cả các biến buộc phải được khai báo trước khi sử dụng nó. Đó là tại sao tại sao bọn họ cần khai báo kiểu cùng tên của biến.


*
Các kiểu tài liệu trong JAVA

Có 8 loại dữ liệu nguyên thủy:

boolean data typebyte data typechar data typeshort data typeint data typelong data typefloat data typedouble data typeKiểu dữ liệuMặc địnhKích thước mang định
booleanfalse1 bit
char‘u0000’2 byte
byte01 byte
short02 byte
int04 byte
long0L8 byte
float0.0f4 byte
double0.0d8 byte

1. Kiểu dữ liệu Boolean

Kiểu tài liệu Boolean được thực hiện để chỉ lưu trữ hai giá chỉ trị có thể: true false. Kiểu tài liệu này được sử dụng cho các trường hợp đơn giản và dễ dàng theo dõi những điều kiện Đúng hoặc Sai.

Kiểu dữ liệu Boolean chỉ định một bit thông tin, tuy thế ‘kích thước’ của nó cấp thiết được xác định chính xác.

Ví dụ:

Boolean one = false

2. Kiểu tài liệu Byte

Kiểu dữ liệu byte là 1 trong ví dụ về kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Kiểu byte bao gồm 8-bit. Phạm vi giá bán trị của nó nằm trong tầm từ -128 mang đến 127. Giá chỉ trị tối thiểu của chính nó là -128 và giá trị về tối đa là 127. Cực hiếm mặc định của chính nó là 0.

Kiểu tài liệu byte được áp dụng để lưu bộ nhớ lưu trữ trong những mảng lớn, trong đó việc tiết kiệm bộ lưu trữ là yêu cầu nhất. Nó ngày tiết kiệm không khí vì một byte bé dại hơn 4 lần so với số integer. Nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng thay mang lại kiểu dữ liệu ‘int’.

Ví dụ:

byte a = 10, byte b = -20

3. Kiểu dữ liệu Short

Kiểu dữ liệu short là 16 bit. Phạm vi giá chỉ trị của nó nằm trong tầm từ -32,768 đến 32,767 (bao gồm). Giá chỉ trị về tối thiểu của chính nó là -32,768 và giá trị buổi tối đa là 32,767. Quý giá mặc định của chính nó là 0.

Kiểu tài liệu short cũng rất có thể được sử dụng để lưu bộ lưu trữ giống như kiểu tài liệu byte. Một kiểu tài liệu short bé dại hơn gấp đôi so với số integer.

Ví dụ:

short s = 10000, short r = -5000

4. Kiểu tài liệu Int

Kiểu tài liệu int là số nguyên tất cả 32-bit.

Phạm vi giá trị của chính nó nằm trong khoảng từ – 2.147.483.648 (-2 ^ 31) mang lại 2.147.483.647 (2 ^ 31 -1) (đã bao gồm).

Giá trị về tối thiểu của chính nó là – 2.147.483.648 với giá trị buổi tối đa là 2.147.483.647. Quý giá mặc định của chính nó là 0.

Kiểu dữ liệu int thường được sử dụng làm kiểu tài liệu mặc định cho các giá trị tích phân trừ khi không tồn tại vấn đề gì về cỗ nhớ.

Ví dụ:

int a = 100000, int b = -200000

5. Kiểu dữ liệu Long

Kiểu tài liệu Long là số nguyên 64-bit.

Xem thêm:

Phạm vi giá bán trị của chính nó nằm trong khoảng từ -9,223,372,036,854,775,808 (-2 ^ 63) đến 9,223,372,036,854,775,807.

Giá trị về tối thiểu của nó là – 9,223,372,036,854,775,809 và giá trị tối đa là 9,223,372,036,854,775,807.

Giá trị mặc định của chính nó là 0.

Kiểu tài liệu Long được sử dụng khi chúng ta cần một phạm vi giá bán trị nhiều hơn thế giá trị được hỗ trợ bởi đẳng cấp int.

Ví dụ:

long a = 100000L, long b = -200000L

6. Kiểu tài liệu Float

Kiểu dữ liệu float là phong cách số thập phân 32-bit bao gồm độ đúng đắn đơn.

Phạm vi giá trị không giới hạn. Nên thực hiện float (thay bởi vì double) nếu như bạn cần lưu bộ nhớ lưu trữ trong các mảng lớn những số thập phân.

Kiểu tài liệu float không lúc nào được sử dụng cho những giá trị chính xác, chẳng hạn như tiền tệ. Quý giá mặc định của nó là 0,0F.

Ví dụ:

float f1 = 234.5f

7. Kiểu tài liệu Double

Kiểu tài liệu Double là một hình dạng thập phân 64-bit tất cả độ chính xác kép.

Phạm vi giá trị của nó là không giới hạn. Kiểu dữ liệu Double hay được sử dụng cho các giá trị thập phân giống hệt như float.

Kiểu dữ liệu Double cũng không khi nào nên được sử dụng cho các giá trị thiết yếu xác, chẳng hạn như tiền tệ. Quý hiếm mặc định của chính nó là 0,0d.

Ví dụ:

double d1 = 12.3

8. Kiểu tài liệu Char

Kiểu tài liệu char là một ký kết tự Unicode 16 bit.

Phạm vi quý hiếm của nó nằm trong lòng “\u0000” (hoặc 0) cho “\uffff”. Kiểu dữ liệu char được thực hiện để lưu lại trữ những ký tự.

Ví dụ:

char letterA = "A" nguyên nhân char sử dụng 2 byte trong java với \u0000 là gì?Đó là cũng chính vì java sử dụng hệ thống Unicode chứ không phải hệ thống mã ASCII. \u0000 là phạm vi thấp độc nhất của hệ thống Unicode. Để được giải thích cụ thể về Unicode, hãy truy cập trang tiếp theo

Lời kết

Trong bài viết này bạn đã được tìm hiểu về 8 Kiểu tài liệu Nguyên thủy vào Java.

Các kiểu tài liệu Không nguyên thủy như String, Array, Object… vì liên quan đến những kiến thức cụ thể hơn nên bạn sẽ được tìm hiểu khi mang đến từng chủ thể riêng.